Emoji 12.1

Emoji 12.1 იყო Emoji 12.0 -ის განახლება, რომელმაც წამოაყენა მრავალი გენდერული ნეიტრალური და ხელის დაჭერის თანმიმდევრობა, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა Emoji 13.0 -ისთვის 2020 წელს.

Emoji 12.1 გამოვიდა 2019 წლის 19 ოქტომბერს, შესაბამისი მონაცემების ფაილებიც ამ თარიღით გამოქვეყნდა.

დაკავშირებული