Emoji 11.0

Emoji 11.0 არის emoji-ის გამოშვება, რომელიც მოჰყვა Emoji 5.0 -ს. ეს ახალი emoji სია დადასტურდა 2018 წლის 7 აგვისტოს და სპეციფიკაცია გამოვიდა 2018 წლის 5 ივნისს.

შენიშვნა: Emoji 6.0-10.0-ის ვერსია არ არსებობდა. 2017 წელს მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება Emoji ვერსიის ნომრების შესაბამის უნიკოდ ვერსიებთან გასწორების შესახებ, დაწყებული 11.0 ვერსიით.

დაკავშირებული