Unicode 1.1

Unicode 1.1 17 წლით ადრე იყო ასახული emoji-ები Unicode-ში და მოიცავდა ბევრ სიმბოლოს, ძირითადად Zapf Dingbats შრიფტიდან.

შემდეგი სიმბოლოები დაემატა Unicode-ს 1993 წელს და მიენიჭა emoji-ს პრეზენტაციის სტატუსი 2010-2015 წლებში.

დაკავშირებული