Emoji 3.0

2016 წლის ივნისში გამოშვებული ეს emoji ვერსია დაემთხვა Unicode 9.0 -ის გამოშვებას. ამ გამოშვებაში რეკომენდებულია Unicode 9-ის emoji-ებიდან რომელს უნდა ჰქონდეს კანის ტონების მხარდაჭერა და დოკუმენტირებული emoji-პრეზენტაციის კომბინირებული კლავიშები.

დაკავშირებული