🦖 Chrome Dino

Danh sách các biểu tượng cảm xúc theo chủ đề: Chrome Dino

Một bộ biểu tượng cảm xúc thử nghiệm độc đáo về T-Rex Dino: hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ được đưa vào phiên bản Unicode mới.

Các biểu tượng cảm xúc khủng long duy nhất được chính thức công nhận là - 🦖 ( T-Rex ) và 🦕 ( Sauropod )