Unicode 1.1

Unicode 1.1 ถูกรวมอิโมจิล่วงหน้าใน Unicode เมื่อ 17 ปีและรวมอักขระหลายตัวที่มาจากฟอนต์ Zapf Dingbats เป็นหลัก

อักขระต่อไปนี้ถูกเพิ่มลงใน Unicode ในปี 1993 และได้รับสถานะการนำเสนออิโมจิในปี 2010-2015

ที่เกี่ยวข้อง