1️ Дигита еден

Копирајте го и залепете го ова емоџи: 1️

Значење емоџи

Слика на квадратно сино копче со бел број „еден“. Ова емоџи го илустрира копчето 📱 на мобилниот телефон. Можете да го користите за да прикажете светол број во кореспонденцијата, на пример, кога соговорникот ќе го побара вашиот личен телефонски број.

Како изгледа ова емоџи на различни платформи?

1️ Емоџи кодови

Codepoints

U+31 U+FE0F

За програмери